جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اظهارنامه

همانطور که می دانید در قانون جدید مالیات های مستقیم به ماده ۱۰۰ ق.م.م تبصره ای اضافه شد که در آن سازمان امور مالیاتی می تواند مشاغلی که درآمد و فروش سالانه آنها کمتر از ۳۰ برابر معافیت ماده ۸۴