فروشگاه

قانون مالیاتهای مستقیم

هدف نهایی قانون مالیات های مستقیم رشد اقتصادی کشور است. مالیات مستقیم با عنوان‌های مختلفی همچون مالیات عملکرد یا مالیات بر درآمد نیز شناخته می‌شود. مالیات مستقیم یک نوع از مالیات است که بر اساس دارایی یک شخص تعیین می‌شود و به‌طور مستقیم از دارایی و درآمد افراد گرفته می‌شود. مالیات های مستقیم، بدون واسطه برای سازمان‌ها، مؤسسات و افراد تعیین می‌شوند و توسط اداره امور مالیاتی دریافت می‌شوند.

ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل ماموریت خود. با تعیین مشخصات و ارزش آنها. از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور […]

اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آن‌ها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون. ظرف مدت یک سال از […]

وارث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود. احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تایید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (۱) و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی(۲) حسب مورد میباشد. ماده ۲۵ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم
ماده 21 قانون مالیاتهای مستقیم

وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد. به شرح زیر مشمول مالیات است:

(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند

نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد
پایش حساب ارائه دهنده خدمات تخصصی حسابداری، حسابرسی و مالیات

اگر بدون عضویت خرید کرده‌اید، لطفا با ایمیل وارد شوید.