جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قانون مالیاتهای مستقیم

هدف نهایی قانون مالیات های مستقیم رشد اقتصادی کشور است. مالیات مستقیم با عنوان‌های مختلفی همچون مالیات عملکرد یا مالیات بر درآمد نیز شناخته می‌شود. مالیات مستقیم یک نوع از مالیات است که بر اساس دارایی یک شخص تعیین می‌شود و به‌طور مستقیم از دارایی و درآمد افراد گرفته می‌شود. مالیات های مستقیم، بدون واسطه برای سازمان‌ها، مؤسسات و افراد تعیین می‌شوند و توسط اداره امور مالیاتی دریافت می‌شوند.

(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آن‌ها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند: اشخاص مذکور در بندهای یاد شده (به استثنای اشخاص موضوع […]

ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل ماموریت خود. با تعیین مشخصات و ارزش آنها. از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور […]

اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آن‌ها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون. ظرف مدت یک سال از […]

وارث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود. احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تایید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (۱) و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی(۲) حسب مورد میباشد. ماده ۲۵ قانون مالیاتهای مستقیم

اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است: ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۱ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص. مالکیت آن‌ها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون قرار گیرد. با تایید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده […]

وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد. به شرح زیر مشمول مالیات است:

نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد