لیست کامل آخرین ویرایش استانداردهای ۴۱ گانه حسابداری ایران به همراه لینک دانلود PDF

مشاوره مالیاتی شرکت ها
 

هدف استانداردهای حسابداری :

۱) افشای روش ها و خط مشی های حسابداری مورد استفاده حسابدار جهت اطلاع دیگران .

۲) ارائه فرم یکنواخت و یک شکل برای صورت های مالی .

۳) افشای موارد خاص در رابطه با تامین ملزومات ، برای استفاده کننده از اطلاعات جهت اعمال داوری یا نظریه فردی .

۴) ارائه تصمیمات رسمی یا غیررسمی مربوط به ارزش گذاری مجاز دارایی ها و تعیین رقم درآمد .

سایر استانداردهایی که در فهرست فوق درج نشده اند، به تعبیری می توان گفت استاندارد های اختصاصی هستند که در کلیه شرکتها و موسسات کاربرد ندارند آنها بر حسب موضوع استاندارد در صنایع و موارد خاص مورد استفاده قرار می گیرند. بعنوان مثال استانداردحسابداری ۲۶ باعنوان فعالیت های کشاورزی است. این استادارد درشرکتها و موسسات با فعالیت کشاورزی استفاده می شود. استانداردحسابداری ۱۸ با عنوان صورتهای مالی تلفیقی وحسابداری سرمایه گذاری درواحد های تجاری فرعی که کاربرد آن در شرکتهای فعال در سرمایه گذاری و هولدینگ می باشد. بنابراین حسابداران می توانند بر حسب مورد از استانداردهای حسابداری درثبت و نگهداری و گزارش رویدادهای مالی استفاده کنند.

مشاوره مالیاتی شرکت ها

عضویت در پایش حساب

لطفا فیلدهای رو به رو را پر کنید

این فیلد الزامی است.
این فیلد الزامی است.
این فیلد الزامی است.
مشاوره مالیاتی شرکت ها

ورود به پایش حساب

لطفا فیلدهای رو به رو را پر کنید