جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ماده ۲۵ قانون مالیاتهای مستقیم

متن ماده :

ماده ۲۵ قانون مالیاتهای مستقیم

وارث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تایید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (۱) و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی(۲) حسب مورد میباشد.

ماده ۲۵ قانون مالیاتهای مستقیم