ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم

متن ماده

اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

  1. ( اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت. مطالبات مربوط به خسارت اخراج. بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی. خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.
  2. اموال منقول متعلق به مشمولین بند (۴) ماده (۳۹) قرارداد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ اسفندماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.
  3. اموالی که برای سازمان‌ها و موسسه‌های مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمان‌ها و موسسه‌های مذکور.
  4. اصلاحی (۱۳۹۴/۰۴/۳۱) اثاث البیت محل سکونت متوفی.

ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم

مشاوره مالیاتی شرکت ها

عضویت در پایش حساب

لطفا فیلدهای رو به رو را پر کنید

این فیلد الزامی است.
این فیلد الزامی است.
این فیلد الزامی است.
مشاوره مالیاتی شرکت ها

ورود به پایش حساب

لطفا فیلدهای رو به رو را پر کنید