جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم

متن ماده :

ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم

اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

  1. ( اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت. مطالبات مربوط به خسارت اخراج. بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی. خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.
  2. اموال منقول متعلق به مشمولین بند (۴) ماده (۳۹) قرارداد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ اسفندماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.
  3. اموالی که برای سازمان‌ها و موسسه‌های مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمان‌ها و موسسه‌های مذکور.
  4. اصلاحی (۱۳۹۴/۰۴/۳۱) اثاث البیت محل سکونت متوفی.

ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم