ماده ۲۱ قانون مالیاتهای مستقیم

متن ماده

ماده ۲۱ قانون مالیاتهای مستقیم

(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص. مالکیت آن‌ها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون قرار گیرد. با تایید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود. ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد. جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف‌های مربوط در ماده (۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.‌

مشاوره مالیاتی شرکت ها

عضویت در پایش حساب

لطفا فیلدهای رو به رو را پر کنید

این فیلد الزامی است.
این فیلد الزامی است.
این فیلد الزامی است.
مشاوره مالیاتی شرکت ها

ورود به پایش حساب

لطفا فیلدهای رو به رو را پر کنید