فروشگاه

ماده ۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم

متن ماده

ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل ماموریت خود. با تعیین مشخصات و ارزش آنها. از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶. تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

پایش حساب ارائه دهنده خدمات تخصصی حسابداری، حسابرسی و مالیات

اگر بدون عضویت خرید کرده‌اید، لطفا با ایمیل وارد شوید.