جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ماده ۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم

متن ماده :

ماده ۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم

ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل ماموریت خود. با تعیین مشخصات و ارزش آنها. از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶. تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)