لیست کامل آخرین ویرایش استانداردهای ۴۱ گانه حسابداری ایران به همراه لینک دانلود PDF

مشاوره مالیاتی شرکت ها
 

هدف استانداردهای حسابداری :

۱) افشای روش ها و خط مشی های حسابداری مورد استفاده حسابدار جهت اطلاع دیگران .

۲) ارائه فرم یکنواخت و یک شکل برای صورت های مالی .

۳) افشای موارد خاص در رابطه با تامین ملزومات ، برای استفاده کننده از اطلاعات جهت اعمال داوری یا نظریه فردی .

۴) ارائه تصمیمات رسمی یا غیررسمی مربوط به ارزش گذاری مجاز دارایی ها و تعیین رقم درآمد .

سایر استانداردهایی که در فهرست فوق درج نشده اند، به تعبیری می توان گفت استاندارد های اختصاصی هستند که در کلیه شرکتها و موسسات کاربرد ندارند آنها بر حسب موضوع استاندارد در صنایع و موارد خاص مورد استفاده قرار می گیرند. بعنوان مثال استانداردحسابداری ۲۶ باعنوان فعالیت های کشاورزی است. این استادارد درشرکتها و موسسات با فعالیت کشاورزی استفاده می شود. استانداردحسابداری ۱۸ با عنوان صورتهای مالی تلفیقی وحسابداری سرمایه گذاری درواحد های تجاری فرعی که کاربرد آن در شرکتهای فعال در سرمایه گذاری و هولدینگ می باشد. بنابراین حسابداران می توانند بر حسب مورد از استانداردهای حسابداری درثبت و نگهداری و گزارش رویدادهای مالی استفاده کنند.